Navigace: Titulní strana Naše služby Bezpečnost a hygiena práce
Bezpečnost a hygiena práce

Poskytování odborné pomoci kontrolní, poradenské a školící v oblasti BOZP.

 • Zajišťujeme odbornou, metodickou,kontrolní a poradenskou činnost v oblasti BOZP, činnost zajišťuje odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (o.o.z v p.r.), s platným osvědčením
 • Výsledkem je zpracovaná přehledná dokumentace v písemné a elektronické podobě

 

Zákony a vyhlášky

 • Pro zvýšení informovanosti v objektivní míře využíváme možností počítačové sítě, e-mailu a internetu pro sledování změn ve vydávání nejdůležitějších předpisů vztahujících se k problematice BOZP

 

Úrazy, záznamy o úrazech

 • Dle platné legislativy provádíme vyšetření pracovních úrazů, sepisujeme záznamy o úrazech, vyřizujeme potřebnou písemnou agendu zasílání PÚ/ SÚIP a příslušné pojišťovně, spolupracujeme při vyřízování odškodnění PÚ

 

Vstupní školení nových zaměstnanců

 • zajistíme proškolení pověřeného odborně způsobilého pracovníka (vedoucí pracovník), který je následně sám provádí vstupní školení nových zaměstnanců
 • výsledek školení: zpracovaná osnova vstupního školení dle platné legislativy a presenční listina nově proškolených zaměstnanců

 

Periodické školení zaměstnanců

 • 1x za rok a dále pak dle rozhodnutí statutárního orgánu zaměstnavatele provádíme periodická školení zaměstnanců dle platných předpisů
 • provádí: osoba odborně způsobilá v prevenci rizik nebo proškolený vedoucí pracovník s platným osvědčením, na základě osnovy dle platné legislativy
 • výsledek školení: presenční listina, diskuse se zaměstnanci

 

Školení vedoucích zaměstnanců pověřeného prováděním školení zaměstnanců.

 • Na základě osnovy školení dle platné legislativy provádíme školení vedoucích zaměstnanců pověřených školením zaměstnanců.
 • výsledek školení : osvědčení s platností na 3 roky, presenční listina, ověření formou testu.

 

Vlastní kontroly

 • v dohodnutých intervalech provádíme pravidelnou kontrolu (prověrku) z plnění předpisů, zákonů, vyhlášek a norem, kde výsledkem je sepsání zápisu o zjištěných závadách s návrhy na opatření statutárnímu zástupci

 

Kontroly SÚIP

 • v případě kontroly státního úřadu či inspekce práce jsme přítomní a spolupracujeme se zástupci SÚIP a dbáme na odstranění zjištěných závad.

 

Hygiena práce - zpracování kategorizace

 • dle platné legislativy zajišťujeme zpracování návrhu kategorizace prací a vyřizujeme potřebnou agendu s příslušnými krajskými stanicemi územních odborů.

 

Zdravotní péče - lékařské prohlídky, závodní smlouva s lékařem

 • Pro přehledné sledování preventivních periodických prohlídek navrhujeme firmám využívat náš internetový systém pro hlídání lhůt - www.lhutnik-beppo.cz

 

Zpracování rizik možného ohrožení pracovníků

 • Dle platné legislativy v rámci svých služeb zpracováváme tabulkovou formou rizika možného ohrožení zaměstnanců ve firmě. Metoda, kterou jsou tato rizika vyhledávána, zpracovávána, je dle platné legislativy.

 

Vybavení zaměstnanců OOPP, mycí a čistící prostředky, poskytování ochranných nápojů

 • dle platné legislativy stanovujeme rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků
 • zajišťujeme zpracování směrnice pro poskytování OOPP dle této legislativy, dále dle zhodnocených rizik jednotlivých profesí a činností zaměstnanců ve firmě.
 • zajišťujeme vypracování místních provozních řádů, bezpečnostních předpisů pro obsluhu strojů a zařízení formou individuální dokumentace.

 

Vedení další potřebné dokumentace:

 • profesní školení dle činností ve firmě - např. řidičů, obsluhy VZV, jeřábníků a vazačů, svářečů, obsluhy speciálních stavebních strojů, topič, pracovníci elektro apod. Jsme schopni zajistit kolektiv pracovníků /revizních.techniků/, kteří pro nás tyto služby zajišťují.
 • Připravíme dokumentace pro vedení kotelny jako jsou např.: deník kotelny, provozní řád, školení topiče, zdravotní prohlídky, revize a kontroly, pravidelné údržby a opravy, atd.