Navigace: Titulní strana Naše služby Požární ochrana
Požární ochrana

Poskytujeme technicko-organizační pomoci v oblasti PO, požární ochrany a to zejména:

 • pomáháme řešit požadavky pro plánování a nákup věcných prostředků PO, zařízení hasicích přístrojů a požadovaných bezpečnostních značení.

 • jsme schopni zajistit PHP, hydrantové systémy, protipožární uzávěry, dveře, nástřiky, bezpečnostní značky včetně fotoluminiscenčních tabulek prostřednictvím vlastní provozovny s tímto sortimentem, kontakt uveden na liště, viz Kontatky.

 • na pracovištích prověřujeme stav požární techniky, její zásobu, opravy atd. Zajišťujeme revize požární techniky přímo či tuto službu jsme schopni zprostředkovat.

 • provádíme v pravidelných intervalech na základě smluvního vztahu preventivní prohlídky ve všech objektech a provozech včetně vizuální prohlídky elektroinstalace, bezpečnostního značení apod. se zápisem do požární knihy, kterou s návrhy na opatření předkládá statutárnímu zástupci.

 • zpracováváme připomínky při změnách výroby či rekonstrukcích provozu.

 • spolupracujeme s autorizovanými osobami, které dle požadavku zpracovávají projektovou dokumentaci a požární posouzení k projektům.

 • podle míry požárního nebezpečí provozovaných činností zpracováváme přehlednou dokumentaci dle platné legislativy PO písemnou případně elektronickou formou včetně Dokumentace zdolávání požáru
 • zajišťujeme, aby všichni zaměstnanci byli teoreticky i prakticky školeni o svých povinnostech, o školení a odborné přípravě a o tomto vedeme písemnou dokumentaci

 • školení provádíme v následujících intervalech:
 • vedoucí zaměstnanci – 1x za 3 roky (vydává se osvědčení opravňující školit své podřízené na dobu 3 let)
 • zaměstnanci - 1 x za 2 roky

 • preventivní požární hlídky – 1 x za rok

 • preventista PO - 1 x za rok

 • přesně vedeme předepsanou evidenci o PO, stanovujem požární opatření při provádění požárně nebezpečných prací (sváření, pálení, apod.)

 • spolupracujeme s HZS příslušného kraje územního odboru, dbáme na odstraňování zjištěných závad zjištěných při kontrolách těchto orgánů. Zabezpečujeme dodání všech vyžádaných zpráv nadřízenými a kontrolními orgány.

 • případě požáru zajišťujeme, aby požár byl co nejrychleji nahlášen HZS příslušného územního odboru a hlášení, i když byl požár vlastními silami a prostředky uhašen – do 24 hodin podáváme písemné ohlášení v předepsaných bodech.