Informace o ceně

Služba

Cena bez DPH

Manipulace a vážení

400 Kč / svoz

Dopravné       

6 Kč / Km

Vystavení ILNO a značení nádob

Min. 1000 Kč (kalkulováno individuálně dle množství nádob a druhu odpadů

Ohlášení do SEPNO a vystavení OLPNO

100 Kč / svoz

Kód

Kategorie

Název odpadu

Cena bez DPH

080111

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15 Kč / kg

080112

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

15 Kč / kg

080113

N

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15 Kč / Kg

080118

O

Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

15 Kč / Kg

080201

O

Odpadní práškové nátěrové barvy 

15 Kč / Kg

080312

N

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky 

15 Kč / Kg

090103

N

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

15 Kč / Kg

090104

N

Roztoky ustalovačů

15 Kč / Kg

120118

N

Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

15 Kč / Kg

130205

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

NEPŘÍJMÁME

130208

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

NEPŘÍJMÁME

140602

N

Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

15 Kč / Kg

150101

O

Papírové a lepenkové obaly

15 Kč / Kg

150102

O

Plastové obaly

15 Kč / Kg

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 Kč / Kg

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné        

nebezpečnými látkami

15 Kč / Kg

150203

O

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

15 Kč / Kg

160103

O

Pneumatiky

30 Kč / Ks osobní

100 Kč / Ks nákladní

160107

N

Olejové filtry

15 Kč / Kg

160111

N

Brzdové destičky obsahující asbest

15 Kč / Kg

160113

N

Brzdové kapaliny

15 Kč / Kg

160114

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

15 Kč / Kg

160117

O

Železné kovy 

0 Kč / Kg

160119

O

Plasty

15 Kč / Kg

160121

N

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07 až1601 11 a1601 13 a 1601 14 

15 Kč / Kg

160601

N

Olověné akumulátory

0 Kč / Kg

160604

O

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

0 Kč / Kg

160708

N

Odpady obsahující ropné látky 

15 Kč / Kg

180101 

O/N

Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

15 Kč / Kg

180103

N

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

15 Kč / Kg

180104

O

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 

10 Kč / Kg

180202

N

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

15 Kč / Kg

190809

O

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

15 Kč / Kg

190810

N

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

15 Kč / Kg

200113

N

Rozpouštědla 

15 Kč / Kg

200121

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

16 Kč / KS => 1 KS = 0,00025 tuny

200125

O

Jedlý olej a tuk

0 Kč / Kg

200126

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25  

0 Kč / Kg

200127

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky  

15 Kč / Kg

200133

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

0 Kč / Kg

200135

N

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

0 Kč / Kg